Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Materiały szkoleniowe
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Zakres Działalności Sekcji

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia poprzez :

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego - nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach szpitalnych, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, domach wczasowych, w zakładach gastronomii i wszystkich innych pplacówkach żywieniowych.
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:

          - stosowania substancji dodatkowych i aromatów, 
          - poziomów substancji zanieczyszczających, 
          - pozostałości pestycydów, 
          - warunków napromieniania żywności, 
          - cech organoleptycznych.

 

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.


 • Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych  kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 •  Dochodzenie przy współudziale sekcji Przeciwepidemicznegii w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.


 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.


 • Przygotowywanie decyzji w sprawie 

    - zatwierdzenia, 
    - warunkowego zatwierdzenia, 
    - przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 
    - zawieszenia zatwierdzenia,
    - cofnięcia zatwierdzenia 

  zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie.


 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.


 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone :

 • pisemnie
 • za pomocą faksu: pod numerem telefonu (55)-243-23-81 lub 243-25-45
 • pocztą elektroniczną na adres : psse_braniewo_hzywnosci@visacom.pl
 • ustnie do protokołu w sekcji HŻŻiPU pokój nr 35(I piętro)

    2.Aby pismo zostało zakwalifikowane jako skarga lub wniosek

        powinno zawierać nazwisko oraz adres wnoszącego.


SKARGI I WNIOSKI NIE ZAWIERAJĄCE IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ADRESU WNOSZĄCEGO POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA !!!


   3. Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie

       później jednak niz w ciągu miesiąca.

 

   4. O sposobie zakończenia skargi lub wniosku zawiadamia sie

       wnoszącego skargę lub wniosek.  

 

 

 

 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2010-09-17 14:27:16


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo