Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Kąpieliska powiat braniewski
Skargi i wnioski
Ekshumacje
Woda przeznaczona do spożycia
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Komunalna Skargi i wnioski

 


Procedura   Przyjmowania   i rozpatrywania  skarg i wniosków.


 

 

Wymagane Dokumenty :

  • Skarga lub wniosek zawierająca imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
  • Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

 

Co mówi KPA:

  • Skargi i wnioski

1.       Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2.       Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

 

Opłaty:

§  Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

 

Termin odpowiedzi:

 

§  Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

§  Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

 

 

Tryb odwoławczy:

§  Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.

§  Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.

§  Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

§  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

§  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

 

 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo