Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Aktualności
Badania laboratoryjne
Archiwum
Działalność
Informacje
Majątek stacji
Ogłoszenia
Praca
Przetargi
Skargi i wnioski
Petycje
Skład
Statut
Struktura organizacyjna
Ważne adresy
Zadania
Lista rzeczoznawców d/s sanitarno-higienicznych
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna PSSE Braniewo Statut

 

 

STATUT POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRANIEWIE

 

§ 1.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego statutu oraz regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji. 

 

§ 2.

 

1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem        leczniczym finensowanym z budżetu państwa. 
2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), posiada Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

 

§ 3.

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Braniewo.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat braniewski.

 

§ 4.

 

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

§ 5.

 

1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Braniewie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

§ 6.

 

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania; 

4) higieny wypoczynku i rekreacji;

5) zdrowotnymi żywności i żywienia, przedmiotów użytku;

6) . higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.;

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
       

1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

    2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

    3. działalność przeciwepidemiczną;

    4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

    5. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu
        egzekucyjnym w administracji;

    6. przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sadów rejonowych;

    7. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w
        postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

    8. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz promocji zdrowia i
        oświaty zdrowotnej oraz szkoleń;

    9. sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

    10. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach
          projektów decyzji administracyjnych;

    11. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

    12. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i reakcji dzieci i
          młodzieży; 

    13. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i
          rekreacji;

    14. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
          żywnością oraz kosmetyków;  

    15. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;   

    16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

    17. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

    18. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

    § 7.

1. Powiatowa stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych w szczególności w zakresie: 

     1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych oraz innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej
         i bezpieczeństwa zdrowotnego; 

     2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych. 

2. Środki pochodzące z wykonywanych przez Powiatową Stację usług, o których mowa w ust. 1 stanowią dochody budżetu państwa.  

 

§ 8.

 

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne

    stanowiska pracy:
 

    1. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

    2. Oddział Nadzoru;

    3. Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ;

    4. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

    5. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek     organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji nadany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 zatwierdza Wojewoda Warmińsko- Mazurski.

 

 

 Informację udostępnił(a): , utworzono: 2006-12-21 11:46:38
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2013-01-14 12:55:44
Rejestr zmian


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo